Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 1

Họ và tên Điện thoại
1. Thiên sứ hiện ra cùng Xa-cha-ri khi ông đang ______?
2. Lúc Giăng Báp–tít sanh ra được bà con xóm giềng đặt tên là gì?
3. Kinh Thánh miêu tả về Xa-cha-ri và vợ?
4. Vì không tin lời thiên sư phán nên Xa-cha-ri đã bị gì?
5. Tên vị thiên sứ báo tin cho Xa-cha-ri về sự sanh Giăng Báp-tít?
6. Tên vị thiên sứ báo tin cho Ma-ri về sự sanh Giăng Báp-tít?
7. Thiên sứ miêu tả về chức vụ của Giăng Báp-tít?
8. Xa-cha-ri làm chức gì?
9. Thiên sứ miêu tả điều gì về Giăng Báp-tít cho Xa-cha-ri?
10. Sách Lu-ca được viết gởi cho ai?