Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 6

Họ và tên Điện thoại
1. Trên núi hóa hình, tên hai người đã hiện ra và nói chuyện với Chúa Giê-xu?
2. _______ chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời?
3. Vì sao người đàn bà góa được cho là dâng nhiều hơn mọi người khác?
4. Sau khi đoàn dân ăn bánh no nê, số bánh còn được đựng trong ________
5. Chúa Giê-xu đã hóa bánh cho đoàn dân đông từ: _________
6. Nếu ai muốn theo ta, phải ______ mình đi, mỗi ngày vác __________ mình mà theo ta.
7. Khi 12 sứ đồ được sai đi, Chúa Giê-xu đã giao nhiệm vụ gì?
8. Người nào đã xin xác Đức Chúa Giê-xu về chôn?
9. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song ________ không có chỗ mà gối đầu
10. Khi sai môn đồ đi thì Chúa thường sai đi như thế nào?