Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Lu-ca - Phần 7

Họ và tên Điện thoại
1. Bởi vì ai tự _____ mình _____, sẽ phải ________, còn ai tự _____ mình __________, sẽ được __________.
2. Chúa Giê-xu đã cỡi trên con vật gì khi vào thành Giê-ru-sa-lem?
3. Chúa Giê-xu ví nước Đức Chúa Trời giống như: __________
4. Mười người phung được Chúa Giê-xu chữa lành, có bao nhiêu người trở lại khen ngợi Đức Chúa Trời và tạ ơn Chúa Giê-xu
5. Ai là người cứu người bị nạn trong thí dụ về người Sa-ma-ri nhân lành
6. Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy  ______________________.
7. Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về _____________.
8. Ai trung tín trong việc rất _____, cũng trung tín trong việc _____; ai bất nghĩa trong việc rất ______, cũng bất nghĩa trong việc ______.
9. Ông là ai: Làm đầu bọn thu thuế - giàu có - nhỏ con - Chúa muốn vào nhà ông - chia nữa gia tài cho người nghèo - đền gấp 4?
10. Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà __________ Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình.