Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 1

Họ và tên Điện thoại
1. Giăng Báp-tít nói: Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng ______  (Mat 3:11)
2. Việc làm của vua Hê-rốt khi biết mình bị các bác sĩ đánh lừa
3. Người sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là ______, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội (Mat 1:21)
4. Chúa Giê-xu đã chịu phép báp-têm tại đâu?
5. Từ đời Áp-ra-ham cho đến Đấng Christ có bao nhiêu đời?
6. Em-ma-nu-ên có nghĩa là gì?
7. Dấu hiệu để các bác sĩ tìm đến nơi Chúa Giê-xu được sinh ra
8. Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là ______ (Mat 1:23)
9. Khi Chúa Giê-xu ra khỏi nước sau khi chịu phép Báp-têm thì điều gì xảy ra?
10. Ai đã làm phép báp-têm cho Chúa Giê-xu?