Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 3

Họ và tên Điện thoại
1. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm ______ và ______ của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa (Mat 6:33)
2. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự ______ ngày nào đủ cho ngày ấy. (Mat 6:34)
3. Người không ngoan cất nhà mình trên?
4. Không ai thắp đèn mà để dưới ______, song người ta để trên ______, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà (Mat 5:15)
5. Con mắt là ______ của thân thể, nếu mắt ngươi ______ thì cả thân thể ngươi sẽ được ______  (Mat 6:22)
6. Hãy ______, sẽ ______; hãy ______, sẽ ______; hãy ______, sẽ ______ (Mat 7:7)
7. Đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong ______ cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự ______ (Mat 5:18)
8. Các ngươi là ______, song nếu ______ , thì sẽ lấy giống chi mà ______ (Mat 5:13)
9. Địa chỉ câu Kinh Thánh sau: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
10. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ______ nữa (Mat 6:24)