Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 4

Họ và tên Điện thoại
1. Vì hễ ai ______ Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy (Mat 12:50)
2. Người Pha-ri-si cho rằng Chúa nhờ điều gì mà trừ quỷ?
3. Chúa Giê xu phán với người Pha-ri-si: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người _________
4. Hỡi những kẻ ______, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ (Mat 11:28)
5. Khi Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um, người thầy đội đã xin Chúa chữa lành cho ai?
6. Các quỷ nhập vào 2 người ở Ga-đa-ra đã xin Chúa nhập vào bầy súc vật nào?
7. Trước khi được Chúa kêu gọi, sứ đồ Ma-thi-ơ làm nghề gì?
8. Bê-ên-xê-bun là ai?
9. Chúa Giê-xu phán với mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si: Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong ______ 3 ngày 3 đêm (Mat 12:40)
10. Ai rước ______, tức là rước ______; ai rước ______, tức là rước______ (Mat 10:40)