Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Ma-thi-ơ - Phần 5

Họ và tên Điện thoại
1. Ai xin Chúa Giê-xu để được đi bộ trên mặt biển giống như Ngài?
2. Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ cần tha thứ bao nhiêu lần cho người phạm lỗi với mình? (Mat 18:22)
3. Địa chỉ câu Kinh Thánh: Nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ?
4.

Có những môn đồ nào được lên núi với Chúa khi Ngài hóa hình? (Mat 17:1)

5. Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ lấy tiền ở đâu để đóng thuế cho mình? (Mat 17:27)
6. Các dữ kiện nào sau đây liên quan đến lần hóa bánh thứ 2 của Chúa Giê-xu? (Mat 15:37-38)
7. Nếu ai muốn theo ta, thì phải ______ mà theo ta (Mat 16:24)
8. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, thì cả hai ______ (Mat 15:14)
9. Giăng Báp-tít bị giết như thế nào? (Mat 14:10-11)
10. Sự hóa hinh của Chúa Giê-xu được miêu tả như thế nào? (Mat 17:2)