Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 1

Họ và tên Điện thoại
1. Ông Giăng mặc áo bằng _________, buộc dây _____, ăn _____
2. Chẳng phải kẻ mạnh cần thuốc đâu, nhưng là kẻ ____, Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ ____?
3. Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Chúa Giê-xu bằng hình con vật nào?
4. Đức Chúa Giê-xu chịu Giăng làm phép báp têm tại đâu?
5. Chúa  Giê-xu thường cầu nguyện lúc nào?
6. Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám bằng cách nào?
7. Chúa đã dùng cách nào để chữa lành bệnh cho bà gia của ông Phi-e-rơ
8. Chúa hiện ra cùng ai đầu tiên sau khi Ngài sống lại?
9. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ satan cám dỗ bao lâu?
10. Hai môn đồ đầu tiên được Chúa kêu gọi là