Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 3

Họ và tên Điện thoại
1. Đừng sợ, chỉ ____ mà thôi.
2. Con gái Hê-rô-đia xin vua Hê-rốt điều gì?
3. Trước khi đi theo Chúa Giê-xu, Ma-thi-ơ có tên là Lê-vi và làm nghề _____?
4. Lúc Chúa Giê-xu kêu gọi Si-môn và Anh-rê đi theo Ngài, họ đang làm gì?
5. Chúa hóa bánh lần đầu cho bao nhiêu người ăn?
6. Chúa dạy cho các môn đồ đầu tiên khi họ đi truyền giảng vật duy nhất mà họ nên đem theo là _____
7. Nếu chổ nào người ta không chịu tiếp và không nghe thì _______
8. Ép-pha-ta nghĩa là ______?
9. Câu Kinh Thánh sau miêu tả chức vụ của ai: Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài
10. Trước khi chữa lành bệnh bại, Chúa Giê-xu đã làm gì cho người bại?