Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 5

Họ và tên Điện thoại
1. Người đàn bà góa đã dâng gì cho Chúa?
2. Giu-đa-ích-ca-ri-ốt làm dấu hiệu nào để quân lính bắt Chúa?
3. Hai môn đồ xin được ngồi nên hữu và bên tả Chúa?
4. Tiếng con vật nào Chúa dùng để nhắc nhở Phi-e-rơ khi ông chối Chúa?
5. Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem bằng con vật gì?
6. Ba môn đồ Chúa đem theo để cầu nguyện với Ngài tại vườn Ghết-sê-ma-nê?
7. Người vác thập tự giá phụ Chúa là ______?
8. Dân chúng đã xin tha cho tên tội phạm giết người thay vì Chúa. Tên của hắn là _______?
9. Chủ vườn nho sai ai là người cuối cùng đi đến vườn nho?
10. Khi sống lại chúng ta sẽ giống _______?