Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 6

Họ và tên Điện thoại
1. Chúa Giê-xu bảo người trai trẻ giàu có cần làm gì trước khi theo Chúa?
2. Có bao nhiêu người cùng bị án phạt ngày hôm đó với Chúa?
3. Vì Con người đã đến không phải để người ta _______ mình, song để _______ người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. (Mac 10:45)
4. Sứ mạng chính mà 12 sứ đồ được Chúa sai đi ra là ______ (Mac 6:12-13)
5. Tên người đã gặp Phi-lát xin xác Chúa đem về chôn?
6. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong ______ thì làm cho dơ dáy người. (Mac 7:23)
7. Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mầy, ________. (Mac 5:41)
8. Sau khi khiến gió biển yên lặng, Chúa  Giê-xu đã quở trách các môn đồ ______?
9. Nhà ta sẽ gọi là ________ của muôn dân hay sao?  Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp.  (Mac 11:17)
10. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà _________ đã phối hiệp. (Mac 10:9)