Chào mừng bạn đến với chuyên mục Đố Kinh Thánh sách: Mác - Phần 7

Họ và tên Điện thoại
1. Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì _____. (Mac 14:72)
2. Tên khu vườn Chúa Giê-xu cầu nguyện trước khi bị bắt?
3. Tóm tắt về luật pháp (Mac 12:28-33)
4. Sau khi Chúa Giê-xu trút linh hồn, có phép lạ gì đã xảy ra?  (Mac 15:38)
5. Chúa Giê-xu đã phán trước với Phi-e-rơ rằng, ông sẽ ______ 3 lần trước khi gà gáy (Mac 14:30)
6. Chai dầu cam tòng quý giá mà người đàn bà đập xức cho Chúa giá ______?
7. Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, ____________?  (Mac 15:34)
8. Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài ________ rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài. (Mac 16:6)
9. Ai là người đã nói: Người nầy quả thật là Con Đức Chúa Trời. (Mac 15:39)
10. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vật chi của ______ hãy trả lại cho ______, còn vật chi của ______ hãy trả lại cho _______. (Mac 12:17)